บริษัท อินฟอร์เมชั่น ดีไซน์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับในการให้บริการงานด้านออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร

ทั้งในส่วนของ การจัดทำเว็บไซต์ และวารสารสิ่งพิมพ์ เน้นผลงานมีคุณภาพ ใช้งานง่าย เหมาะสม

มีการรับประกันผลงาน รวมถึงบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ และรับผิดชอบผลงาน

ทางบริษัท ฯ มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพคอยดูแล ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน พร้อมทั้ง

มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำหน่วยงาน หรือองค์กรของท่าน ก้าวสู่มาตรฐานสากล